Вівторок
22.09.2020
04:12
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Головна Реєстрація Вхід
СТАТУТ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

   

Загальні положення

 

1.1. Комишанський дитячий садок №58 Херсонської міської ради (далі – дитячий садок) є правонаступником Комишанського дитячого садка №58 Херсонської міської ради м. Херсона.

1.2. Юридична адреса дитячого садка: 73490 смт. Комишани, пров.Лиманний 4а, , тел.: 39 54 81.

1.3. Дитячий садок заснований на комунальній формі власності. Засновником дитячого садка є Херсонська міська рада.

1.4. Дитячий садок у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1124, від 16.11.2011 №1204, 24, наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 "Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу", іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Дитячий садок є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

  1. Головною метою діяльності дитячого садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.7. Діяльність дитячого садка спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

   1. Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей.
   2. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду.
   3. Забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
   4. Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Дитячий садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством , Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом.

1.8. Дитячий садок має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за

погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і вправаджувати експериментальні та

індивідуальні робочі навчально-виховні плани;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним

законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних

і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у

порядку визначеному законодавством України.

1.10. Взаємовідносини з юридичними та фізичними особами визначаються угодами

та договорами, що укладені між ними.

 

ІІ. Комплектування груп дитячого садка

2.1. Заклад розрахований на 17 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дитячому садку функціонує одна група загального розвитку дітей з денним

перебуванням.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють,медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що

2.4. У дитячому садку функціонує одна група загального розвитку дітей з денним

перебуванням.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

  1. За дитиною зберігається місце у дитячому садку у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  2. Відрахування дітей із дитячого садка може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дитячому садку,а також у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
  3. Адміністрація дитячого садка зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.8. Дитячий садок здійснює соціально-педагогічний патронат дітей дошкільного

віку, які проживають на території . закріпленій за дитячим садком №58 і не

 • дошкільні заклади .

 

ІІІ. Режим роботи дитячого садка

 

 

3.1. Дитячий садок працює за п`ятиденним робочим тижнем потягом 10,5 годин. Вихідні дні – субота, неділя та святкові

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7.00 до 17.30.

3.3. Щоденний графік роботи групи дошкільного закладу з 7.00 до 17.30.

ІV. Організація освітнього процесу

у дитячому садку

 

  1. Навчальний рік у дитячому садку починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня у дитячому садку по 31 серпня – літній оздоровчий період.
  2. Дитячий садок планує свою діяльність самостійно відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи дитячого садка, визначаються перспективи його розвитку.
  3. План роботи дитячого садка схвалюється Педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем дитячого садка, погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради, план роботи дитячого садка на оздоровчий період погоджується міським управлінням державної санітарно-епідеміологічної служби у Херсонській області.
  1. . Освітній процес здійснюється державною мовою.

Навчально-виховний процес у дитячому садку здійснюється за Державною базовою, затвердженою Міністерством освіти науки України та іншими додатками програми розвитку дітей.

  1. Дитячий садок організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

- художньо-естетичний;

- фізкультурно-оздоровчий;

- музичний;

- гуманітарний.;

  1. Дитячий садок може надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства.

 

 

V. Організація харчування дітей у дитячому садку

 

  1. Дитячий садок забезпечує збалансоване харчування відповідно до вимог чинного законодавства. Забезпечення продуктами харчування здійснюється, відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

У дитячому садку встановлено триразове харчування.

  1. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та завідувача дитячого садка.

 

 

 

 

 

VІ. Медичне обслуговування дітей у

дитячому садку

 

  1. Медичне обслуговування дітей дитячого садка здійснюється комунальним закладом Херсонської міської клінічної лікарні ім. А. і О. Тропіних, відділенням загальної практики сімейної медицини поліклініки №1 за адресою: м.Херсон, смт.Комишани, вул. Нижня, буд.85, на безоплатній основі.
  2. Медичний персонал поліклініки здійснює контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
  3. Дитячий садок надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення оздоровчо-профілактичних заходів.

 

VІІ. Учасники освітнього процесу

 

  1. Учасниками освітнього процесу у дитячому садку є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають додаткові освітні послуги.
  2. За успіхи в роботі встановлюються різні форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, премія.
  3. Права та обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом та інші права ,що не суперечать чинному законодавству.
  4. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку виховання та навчання;
 • захист від будьякої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будьяких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.
  1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органу громадського самоврядування закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращені організації освітнього процесу та збагаченні матеріальнотехнічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дитячому садку у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дитячий садок про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини.
  1. Педагогічними працівниками дитячого садка можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники призначаються згідно законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту” , в тому числі на умовах контракту.
  2. Педагогічних та інших працівників призначає та звільняє керівник.
  3. Педагогічні працівники мають право на:
 • вільний вибір педагогічнодоцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування дитячого садка;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;
 • проводити в установленому порядку науководослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо покращення якості роботи дитячого садка;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не заперечать законодавству України.
  1. Педагогічні працівники дитячого садка зобов'язані:
 • виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту, трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь яких форм експлуатації, та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі Педагогічної ради, та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження завідувача;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
  1. Педагогічні працівники дитячого садка підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на пʼять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  2. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дитячого садка, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
  3. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дитячого садка регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку дитячого садка.
  4. Працівники дитячого садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  5. Працівники дитячого садка у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

 

VІІІ. Управління дитячим садком

 

  1. Управління дитячим садком здійснюється виконавчим комітетом Херсонської міської ради у межах своїх повноважень та управлінням освіти Херсонської міської ради.
  2. Безпосереднє керівництво роботою дитячого садка здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Херсонської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Завідувачем може бути громадянин України, який має стаж педагогічної роботи у дошкільних закладах не менше трьох років, вищу педагогічну освіту не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, організаторські здібності та стан здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідувач дитячого садка:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та збереженням рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює контроль і керівництво за діяльністю дитячого садка;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях;
 • укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дитячого садка і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальнотехнічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє працівників дитячого садка;
 • видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарногігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідальність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідноексериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
  1. Постійно діючий колегіальний орган у дитячому садку – Педагогічна рада. До складу Педагогічної ради входить: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники. Запрошеними із правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні представники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання освітнього процесу в дитячому садку та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота Педагогічної ради планується довільно до потреб дитячого садка. Кількість засідань Педагогічної ради становить не менше 2 разів на рік.

  1. Органом громадського самоврядування є Загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників Загальних зборів складає у рівній кількості число працюючих в дитячому садку та представників батьків від групи. Рішення Загальних зборів приймають простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають батьківський комітет дитячого садка, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт завідуючої та голови батьківського комітету дитячого садка з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання освітньої, методичної та фінансовогосподарської діяльності садка;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи дитячого садка.
  1. У період між загальними зборами може діяти Рада дитячого садка. До Ради обираються пропорційно працівники від педагогічного колективу і громадськості. Представництво в Раді та її загальна чисельність визначається Загальними зборами дитячого садка. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно Загальними зборами дитячого садка. Кількість засідань Ради визначається за потребою, але не менше 2 разів на рік. Засідання Ради дитячого садка є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники, батьки, засновники, спонсори та ін.). Рада закладу організовує виконання рішень Загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
  2. У дитячому садку може діяти Піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади , підприємств установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дитячого садка. Піклувальна рада у складі 9 осіб, створюється за рішенням Загальних зборів або Ради дитячого садка. Члени Піклувальної ради обираються на Загальних зборах дитячого садка і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями Піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої ради, підприємствами установами, навчальних закладів, організаціями, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дитячому садку;
 • сприяння зміцненню матеріальнотехнічної баз, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази дитячого садка;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дитячого садка сприяння організацій та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчальновиховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дитячого садка;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціальному захисту учасників навчальновиховного процесу.

 

 

ІХ. Матеріально-технічна база

 

  1. Матеріально-технічна база дитячого садка включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дитячого садка.
  2. Майно дитячого садка є власністю комунальної громади Херсонської міської ради і закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до діючого законодавства.
  3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дитячого садка проводиться лише в випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дитячому садку внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.
  4. Дитячий садок відповідно до чинного законодавства користується землею іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимого та норм з їх охорони.

 

Х. Фінансово-господарська діяльність дитячого садка

 

  1. Джерелами фінансування є кошти:
 • засновника (власника);
 • відповідних бюджетів, передбачених нормами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески батьків або осіб, які їх замінюють, а також інших фізичних і юридичних осіб.
 • інші кошти, не заборонені законодавством України.
  1. Дитячий садок має право:
 • придбати, орендувати необхідне обладнання та інше майно за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради ;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
  1. Статистична звітність здійснюється дитячим садком раз на рік відповідно до чинного законодавства.
  2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дитячому садку визначається чинним законодавством. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерію управління освіти Херсонської міської ради.

 

ХІ. Міжнародне співробітництво

 

  1. Дитячий садок за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
  2. Дитячий садок має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об”єднаннями інших країн.

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ. Контроль діяльності дитячого садка

 

  1. Основною формою контролю за діяльністю дитячого садка є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  2. Контроль за дотриманням дитячим садком державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України; Державною інспекцією навчальних закладів; органами управління освітою. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється виконавчим комітетом Херсонської міської ради.

 

ХІІІ. Реорганізація або ліквідація дитячого садка

 

  1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дитячого садка приймає засновник (власник). Реорганізація дитячого садка відбувається шляхом злиття, приєднування, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться комісією, призначеною рішення засновника (власника), а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління дитячим садком.
  2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дитячого садка, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.
  3. У випадку реорганізації права та зобовʼязання дитячого садка переходить до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених дошкільних закладів.

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту